Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (Áp dụng cho đoàn Sở Y tế phúc tra bệnh viện)

biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (Áp dụng cho đoàn Sở Y tế phúc tra bệnh viện)

Tác giả bài viết: BVĐK THỊ XÃ BUÔN HỒ

Nguồn tin: BVĐK THỊ XÃ BUÔN HỒ